XV. mezinárodní kongres
informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína 2019
18. března 2019
Brno, hotel Myslivna

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologické společnosti ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2019“, který je v pořadí již patnáctý. Akce se tradičně koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně a to dne 18. března 2019.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, GDPR, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod, Informační systémy a Klinické audity, radiační zátěž a její sledování“.

Loňského ročníku se zúčastnilo více jak 120 odborníků zabývajících se telemedicínou a IT ve zdravotnictví. Našim cílem je uspořádat odbornou akci, která významnou měrou přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.
Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
zástupce přednosty pro LPP
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

 Hlavní témata

Teleradiologie - legislativa a praxe
GDPR
Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace
Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod
Informační systémy
Klinické audity, radiační zátěž a její sledování

Program

  18. března 2019

 

  8.00 – 10.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 − 10.15 hod

Dopady elektronizace zdravotnictví na legislativu

JUDr. Radek Policar
Náměstek pro legislativu a právo
Ministerstvo zdravotnictví ČR

JUDr. Alena Tobiášová, MBA
Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku
Fakultní nemocnice Brno

  10.15 – 10.45 hod

Coffee break

  10.45 − 12.30 hod

Obsah a vybrané otázky související s věcným záměrem zákona
o elektronizaci zdravotnictví I.


Obsah věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví a role         25´
Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
Ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno

Co vše nám v právní úpravě chybí pro zajištění reálné funkčnosti            25´
elektronického zdravotnictví – aneb nejde o problém pouze jednoho
zákona

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
Zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky  ČR

Vznikající Integrované datové rozhraní resortu (IDRR)                             20´
Ing. Milan Blaha, Ph.D.
vedoucí odboru IT Ústavu zdravotnických informací a statistiky  ČR

Diskuze

  12.15 – 13.15 hod

Oběd

  13.15 − 14.30 hod

Obsah a vybrané otázky související s věcným záměrem zákona
o elektronizaci zdravotnictví II.


Standardy elektronického zdravotnictví a plán činnosti Národního        20´
centra elektronického zdravotnictví v ČR
Ing. Martin Zeman, DMS
Ředitel odboru informatiky MZČR
Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií MZ ČR

Problém elektronizace zdravotnictví č. 1 – řízení identitních                   20´
prostředků zdravotnických pracovníků a důsledky pro řízení
práce se zdravotnickou dokumentací
RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
vedoucí datového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky  ČR

E-Health                                                                                                          30´
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Předseda Podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví
Poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

Diskuze

  14.30 – 15.00 hod

Coffee break

  15.00 − 16.10 hod

Varia a firemní prezentace

Teleradiologie ve světle radiologických standardů nynějších                    10´

a očekávatelných budoucích
MUDr. Dušan Spitzer, Olga Spitzerová
Multiscan Pardubice; Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, katedra klinických oborů

Siemens syngo.via - vzdálená správa, prohlížení a hodnocení                  10´
obrazových dat v mobilní aplikaci
Ing. J. Bartl
Masarykův onkologický ústav

EIZO – řešení pro zobrazování dat ve zdravotnictví                                    15´
Ing. M. Vondráček
EIZO Europe GmbH o.s.

Prezentace UNIS COMPUTERS, a.s.                                                               15´
Ing. Z. Havlásek
UNIS COMPUTERS, a.s.

Sdílení zdravotnické dokumentace v souladu s GDPR                                15´
Bc. O. Kolouch
Ing. M. Stejskal
OR-CZ, spol. s r.o.

Diskuze

  16.10 − 16.15 hod

Závěr kongresu

  16.15 – 16.45 hod

Výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 4. 3. 2019

Na místě

Nekomerční sektor
(členové ČLS JEP, zaměstnanci nemocničních zařízení, zaměstnanci státní správy
a samosprávy, akademici)

Kč 1 150,-

Kč 1 400,-

Komerční sektor

Kč 4 000,-

Kč 5 000,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Studenti Ph.D.

Kč 400,- (bez rozdílu času)

Studenti LF MU

nehradí registrační poplatek

Oběd

Kč 120,-


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby

Oběd

Formou jednotného menu, cena Kč 120,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.
Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.


Informace pro přednášející

Přednášku je možné přihlásit do 18. února 2019.
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 25. února 2019.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Partneři

Partner kongresuMediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz